07 08 61 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานโครงการสัมมนาเรื่อง มุ่งมั่นรวมใจสินค้าปศุสัตว์ไทย ปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะ โดยสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ฯ ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ สัตวแพทยสภา สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก และ สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกร  ประกาศเจตนารมณ์ ควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์ ตั้งเป้าการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทย ลดปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์ลงร้อยละ 30 ภายในปี พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร 
 
ภาพ ธงชัย สาลี สลก.