แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2561 08 28 001

วันนี้ (วันที่ 28 ส.ค.2561 - เวลา 13.30 น.) นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน กพร. นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ กพร. และคณะตรวจเยี่ยมการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ณ กรมปศุสัตว์ เพื่อศึกษา ถอดบทเรียน และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผลการประเมิน มีความเห็นว่า "กรมปศุสัตว์" ได้รับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการปฏิบัติราชการที่โดดเด่น สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ที่มุ่งเน้นการเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย โดยมี นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  ผู้อำนวยการสำนัก กอง และข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท กทม.

ภาพ กิตติพรรร จินดามัง ข่าว น้องนุช สาสะกุล / กลุ่มเผยแพร่ /สลก.