14 09 61 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ถ่ายทำรายการโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้ประชาชนตระหนัก และเห็นถึงความสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันตนเองจากสัตว์เลี้ยง และวิธีปฎิบัติเกี้ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ โดยจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 
ภาพ ธงขัย สาลี สลก. 14 ก.ย. 61