2561 09 14 007

วันที่ 14 ก.ย. 61 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ  ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี   โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ จำนวน 7 รางวัล ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาผลการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 ซึ่งในปีนี้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัล เลิศรัฐ คือ 1) รางวัลเลิศรัฐภาพรวม 2) รางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐ 5 รางวัล ได้แก่  ประเภทมาตรฐานการบริการ ระดับดีเด่น ผลงาน เนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค(ปศุสัตว์ OK)  ของสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์   ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น ผลงาน ประชารัฐ สานพลังน่านพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน  ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี ผลงาน การพัฒนาโคเนื้อคุณภาพอย่างเป็นระบบครบวงจร จังหวัดสกลนคร (Sakon Nakhon Model) ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  ประเภทการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ผลงาน การบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของกรมปศุสัตว์  ประเภทพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง ผลงาน ระบบจัดการสัตว์ปีกสู่มาตรฐานการส่งออกไทย ของสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  3) รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  1 รางวัล  คือ ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น ผลงาน โครงการยกระดับเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดเพชรบุรี  ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี  รวมทั้งบุคคลที่มีบทบาทสำคัญร่วมกับกรมปศุสัตว์ในการขับเคลื่อนโครงการฯ  ได้รับรางวัลประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ ระดับดีเด่น ได้แก่ นายบรรเทิง นวมภักดี  นอกจากนี้ยังมีผลงานของกรมปศุสัตว์ที่ได้รับรางวัลในนามจังหวัดอีก 1 รางวัล คือ รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับชมเชย ผลงาน โครงการพัฒนาโคเนื้อคุณภาพอย่างเป็นระบบครบวงจร ของจังหวัดสกลนคร

ภาพ/ข่าว กลุ่มเผยแพร่ฯ 15/09/61