แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2561 09 17 0001

วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเครือข่ายห้องปฎิบัติการเพื่อการเฝ้าระวังโรคแอฟริกาอหิวาต์ในสุกร (African Swine Fever: ASF) พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช ที่ปรึกษาฯ ด้านการควบคุมป้องกันโรคและการผลิตสุกร และผู้แทนจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (สสช.) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (ศวพ.) และสำนักควบคุมป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ (สคบ.) สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 1. ช่องทางที่เกษตรกรสามารถส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทั้งภาครัฐ ได้แก่ ที่ สสช.และศวพ.ทั้ง 7 แห่ง ภาคมหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลและเชียงใหม่สนใจเข้าร่วมในระยะต่อไป และภาคเอกชน
2. ความสามารถในการรองรับการตรวจของห้องปฎิบัติการ สามารถตรวจได้ ศวพ.ละ 200 ตัวอย่างในเดือนตุลาคม 2561 นี้ ตัวอย่างที่ส่งตรวจคือเลือด (whole blood) ผลิตภัณฑ์ เนื้อม้าม และกระดูกป่น ไม่แนะนำให้เคลื่อนย้ายสุกร การตรวจใช้วิธี real time PCR และยืนยันด้วยการทำ sequencing การรายงานผลจะแจ้งไปยังเขต จังหวัด และ สคบ. ระยะเวลาในการทราบผล 2 วัน โดยปัจจุบัน กรมปศุสัตว์มีมาตรการตรวจสอบและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ ตามด่านต่างๆ และแนวชายแดน ได้มีหนังสือแจ้งไปยังกระทรวงกลาโหมเพื่อขอความร่วมมือในความเข้มงวดในการตรวจสอบ และกำลังทำหนังสือเพื่อแจ้งไปยังกระทรวงคมนาคมเพื่อร่วมมือกันดำเนินการต่อไป มีการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการในพื้นที่เพื่อให้มีความเข้าใจร่วมมือดำเนินการในการเก็บ ส่งและทำลายซาก มีการพัฒนาชุดทดสอบภาคสนามในระยะต่อไป และได้นัดประชุมในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ผู้ร่วมประชุมจากห้องปฎิบัติการทั้งหมด ทั้งรัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างเครือข่ายทางห้องปฎิบัติการ หาแนวทางและกำหนดมาตรการในการตรวจวิเคราะห์เพื่อให้สอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เน้น "รู้เร็ว ควบคุมโรคได้เร็ว" ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

 

 ข่าว/ภาพข่าว สำนักเลขานุการกรม / เผยแพร่ กลุ่มเผยแพร่ฯ สลก. 17 ก.ย. 61