2561 10 01b 001

วันนี้ (1 ตุลาคม 2561) นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม  โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่ง หลักสูตร นักบริหารการปศุสัตว์ระดับสูงและระดับกลางของกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2561 โดยมีนายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่กล่าวรายงาน  ณ ห้องประชุมถิรทินรัตน์ ตึกวิจิตรพาหนะการ  กรมปศุสัตว์

ดาวโหลดภาพคลิก

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง ข่าว พิจารณา  สามนจิตติ /กลุ่่มเผยแพร่ / สลก