1
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561  นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต เป็นประธานการประชุมหารือนโยบายการค้าสินค้าปศุสัตว์ระดับผู้บริหาร พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้แทนจากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กองสารวัตรและกักกัน กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ และกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุม 1/1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ข่าว/ภาพ กรมปศุสัตว์ 

เผยแพร่ กลุ่มเเผยแพร่ฯ สลก. 7 พ.ย. 61