แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

17 11 61 03
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 17 พ.ย. 2561 ศจ.ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์  อธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน นิทรรศการ "ผลิตภัณฑ์นมและเนื้อแพะสำหรับคนไทย (Dairy and Meat Products from Goat for Thai)" ปี 2561 (CU Star Daily Goat: Goat Symposium and Exhibition 2018) ณ สยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายอีโว ซีเบอร์ (Ivo Sieber) เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย Ms.Ananya Benchanavee ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย และ Dr.Mohammad Khairul Husan ผู้แทนสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย พร้อมคณะฯ เข้าร่วมงาน โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มวิจัย “การเพิ่มผลผลิตในแพะนมที่เลี้ยงภายใต้สภาวะแวดล้อมร้อนและชื้น (STAR) และศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CNLR) ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นิทรรศการประกอบด้วย ด้านที่ 1 นิทรรศการพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านที่ 2 นิรรศการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แพะจากกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจขนาดย่อมและกลาง และด้านที่ 3 ความร่วมมือจากสถานฑูตประเทศที่เป็นต้นกำเนิดพันธุ์แพะ 
ภาพ/ข่าว  ธงชัย สาลี สลก.