แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 01 13 001
13 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.
นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อโคพันธ์ุ โครงการหลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ
    ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อโคพันธ์ุ โครงการหลวงอินทนนท์ เป็นหนึ่งในสามของหน่วยงานในกรมปศุสัตว์ที่ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง พ่อโคเนื้อและโคนมส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งต้องการอากาศเย็น ศูนย์ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มและศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐาน มีกำลังการผลิตเป็นโคพันธุ์ชาร์โลเลส์ 120,000โด๊ส  พันธุ์แองกัส 84,000โด๊ส และ โคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์ 220,000โด๊ส ต่อปี และจัดส่งไปรวบรวม ณ ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ ลำพญากลาง ซึ่งเป็น SEMEN BANK และเป็นจุดศูนย์กลางในการกระจายน้ำเชื้อเพื่อให้บริการผสมเทียมไปทั่วประเทศ 

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง ข่าว จิรภา วงษ์ศุข / กลุ่มเผยแพร่ / สลก