2562 01 14b 003

14 มกราคม 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตรวจราชการภาคเหนือตอนบน 1 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยมี นายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ร่วมให้การต้อนรับ

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง ข่าว จิรภา วงษ์ศุข / กลุ่มเผยแพร่ / สลก