แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 01 15a 017

วันที่ 15 มกราคม 2562 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจติดตามการดำเนินงานด้านการผลิตอาหารสัตว์ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง ซึ่งศูนย์ฯแห่งนี้ วิจัยและผลิตพืชอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน และช่วยเหลือพื้นที่อื่นๆที่ประสพภัยพิบัติ

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง ข่าว จิรภา วงษ์ศุข / กลุ่มเผยแพร่ / สลก