2562 01 16 010
วันที่ 16 มกราคม  2562 เวลา 13.30 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ไปตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5  นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการสถานที่พักพิงสัตว์และโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อให้ความช่วยเหลือมูลนิธิ ดิ อาร์ค (animal rescue kingdom) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
              ผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 
-  ด้านการประปา ได้มีการวางระบบท่อประปาเรียบร้อยดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมใช้งานแล้ว
-  ด้านโทรคมนาคม ทีโอที มีการติดตั้งสายเคเบิ้ลคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการจัดตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกในติดต่อสื่อสารภายในศูนย์พักพิงดังกล่าว
-  ด้านไฟฟ้าได้ดำเนินติดตั้งบางส่วนแล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน4เดือนทั้งนี้ได้ปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้ประชาชนพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ด้วย .
-  ด้านกรมชลประทาน ได้มีการขยายขนาดสะพานและได้สร้างสะพานใหม่
กว้าง10เมตร เป็นสะพานเข็มตอกเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้ดียิ่งขึ้นคาดการว่าสิ้นเดือนมีนาคมจะดำเนินการแล้วเสร็จ. 
-  ด้านการก่อสร้างสถานพักพิงสัตว์ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้แบบการก่อสร้างสถานพักพิงสัตว์ของกรมปศุสัตว์เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ได้ผู้รับจ้างทำงานเรียบร้อย จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างคอกสัตว์4คอกสถานที่เก็บอาหารสัตว์และบ้านพักเจ้าหน้าที่ คอกโชว์สัตว์และสถานพยาบาลสัตว์คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้หลังจากศูนย์พักพิงและโรงพยาบาลสัตว์สร้างเสร็จแล้ว ซึ่งคาดว่าสามารถช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทารุณกรรมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นที่พึ่งของสัตว์ด้อยโอกาส และช่วยเหลือและสร้างความเข้าใจ ให้แนวทางในการช่วยเหลือตัวเองและดูแลสัตว์ในชุมชนได้มากขึ้น
     โดย รมว.กษ. ได้เร่งติดตามให้ดำเนินการในระบบและการบริการต่างๆ ให้เรียบร้อย ได้แก่ การสร้างถนนและสะพาน เอกสารสิทธิ์ (โฉนดที่ดิน) ระบบไฟฟ้าให้ประชาชนได้ประโยชน์ด้วย ระบบประปา การคมนาคมโทรศัพท์ และการก่อสร้าง ให้การดำเนินการทุกอย่างรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้อง และดำเนินการอย่างคุ้มค่าโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมและประชาชน ณ โครงการก่อสร้างสถานพักพิงสัตว์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว วีรวัฒน์ วะชุม