2562 01 22a 004วันที่ 22 มกราคา 2562 เวลา 9.30 น.

   นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิด “การตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีก และการใช้ยาสัตว์และสารตกค้างในอาหาร (Evaluate the control system in place governing the production of poultry meat and products derived therefrom intended for export to the European Union DG (SANTE)/2019-6659) and Veterinary Medicines and Residues – Residues in food: combined with audit 2019-6686” พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินจากสหภาพยุโรป 4 ราย 2 คณะ ประกอบด้วย Dr. Wolodia Zbiniewicz และ Dr. Neocleous Polyvios (คณะตรวจประเมินระบบโรงงาน) Dr. Judith Manhardt-Welbers และ Dr. Alexey Solyakov (คณะตรวจประเมินด้านยาสัตว์และสารตกค้าง) และผู้ร่วมประชุมจากกรมปศุสัตว์ ประกอบด้วยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผอ.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กองสารวัตรและกักกัน กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

     เนื่องจากคณะเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินจากสหภาพยุโรป จำนวน 4 ราย ได้เดินทางมาตรวจประเมินระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประเทศไทยใน 2 ประเด็น คือ ระบบการผลิตสัตว์ปีก (Food of Animal Origin – Products from poultry: combined with audit 2019-6659) และการใช้ยาสัตว์และสารตกค้างในอาหาร (Veterinary Medicines and Residues – Residues in food: combined with audit 2019-6686)

     กรมปศุสัตว์ได้มีการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานให้สอดคล้องตามข้อกำหนดและระเบียบของสหภาพยุโรป (EU) ทั้งด้านความปลอดภัยทางด้านอาหาร (Food Safety) ด้านสุขภาพสัตว์ (Animal Health) ด้านสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ด้านห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ด้านการบริการทางสัตวแพทย์ (Veterinary Services) และได้มีการประสานงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อรองรับการตรวจประเมินจากคณะผู้ตรวจประเมินจาก EU ซึ่งจะมีการลงพื้นที่ตรวจประเมินที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์เขต ฟาร์มสัตว์ปีก ฟาร์มผึ้ง ด่านกักกันสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ปีก โรงตัดแต่งและแปรรูปสัตว์ปีก ห้องเย็นที่เก็บสินค้า และห้องปฎิบัติการ

     เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกและน้ำผึ้งที่มาจากประเทศไทยว่ามีคุณภาพได้มาตรฐานตามข้อกำหนดและระเบียบของ EU สร้างความร่วมมือทางการค้าและสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรปต่อไป

     ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์