แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 01 24a 001 

 

 

 

 

 

 

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐ สนันสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.

     นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐ สนันสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายปานทอง สระคูพันธ์ กล่าวรายงานและต้อนรับ พร้อมด้วยนายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ เลขานุการ รมว.กษ. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4และผู้บริหารระดับสูง ร่วมลงพื้นที่ สรุปการลงพื้นที่ ดังนี้

     1.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นายสำลี ล้นทม สมาชิกเกษตรหนองเรือ จำกัด บ้านเปือย ม.5 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ปลูกเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 จำนวน 4ไร่

     2.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นางทองเที่ยง สุดจอม สมาชิกสหกรณ์การเกษตรหนองเรือ จำกัด บ้านเปือย ม.5 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ปลูกเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 จำนวน 3ไร่

   3. เกษตรกรอำเภอหนองเรือเข้าร่วมโครงการฯจำนวน 31 รายพื้นที่ปลูก 182 ไร่

   4.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนายประดิษฐ์ ศิริธรรมจักร หมอดินอาสา ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าว 19 ไร่ เป็นเกษตรผสมผสาน จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี

     นอกจากนี้รมว.กษ.ยังได้พบปะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นพืชชนิดใหม่ที่สร้างรายได้ดี ,เกษตรกรร่วมโครงการสานพลังประชารัฐปลูกข้าวโพดหลังนา และกลุ่มเกษตรกรพื้นที่ดินเค็ม

     ทั้งนี้ รมว.กษ.ให้ความมั่นใจกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาว่าผลผลิตจากโครงการดังกล่าวจะมีตลาดรับซื้ออย่างแน่นอนและขายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรมเนื่องจากความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ ยังมีมาก ปัจจุบันข้าวโพดยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ข้าวโพดในการเลี้ยงสัตว์และคาดหวังว่าการปฎิรูปภาคการเกษตรในครั้งนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรไทยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

   ตรวจติดตามและลงพื้นที่ ณ ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น