แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 01 29a 002

วันอังคารที่ 29 ม.ค.2562 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มศักยภาพเกษตรกรฟาร์มเยาวชนโคนม ณ รร.มวกเหล็ก พาราไดส์ รีสอร์ท จ.สระบุรี ซึ่งกรมปศุสัตว์ โดยกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จัดขึ้น เพื่อพัฒนาเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ ให้สามารถสานต่อกิจการของครอบครัวด้วยองค์ความรู้และการปฏิบัติที่ถูกต้อง มีการบริหารจัดการฟาร์มที่ดี สามารถผลิตนมคุณภาพดีแข่งขันกับต่างประเทศได้ เป็นเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นแบบอย่างความสำเร็จที่สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจอาชีพการเลี้ยงโคนมมากขึ้น และต่อยอดเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ที่พร้อมจะเรียนรู้ และนำองค์ความรู้ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติและเทคโนโลยีใหม่ๆไปใช้ในการพัฒนาการเลี้ยงโคนมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว เพ็ญศิริ ดวงอุดม / กลุ่มเผยแพร่ / สลก