แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 02 05c 001

วันอังคารที่ 5 ก.พ.62 เวลา 14.15 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายอำพันธุ์  เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม และคณะผู้บริหาร  ตรวจเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด พร้อมมอบนโยบายเกี่ยวกับตลาดนำการผลิต  ไข่ไก่อินทรีย์  การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  รวมทั้งการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ ณ ที่ทำการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โดยมี นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน 

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง ข่าว เพ็ญศิริ ดวงอุดม / กลุ่มเผยแพร่ / สลก