2562 02 06b 014
วันพุธที่ 6 ก.พ.62 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายอำพันธุ์  เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายศีลธรรม  วราอัศวปติ  ปศุสัตว์เขต 4 นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม นายชูยศ  เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร และคณะผู้บริหารในสังกัด ร่วมต้อนรับ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) และคณะผู้บริหารระดับสูง  ณ สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จก. อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ในการนี้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้ทำพิธีเปิดป้ายอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนมุกดาหาร 
 นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนหนองสูงของจังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพเข้าสู่ระบบมาตรฐาน พร้อมเยี่ยมชมโคพ่อพันธุ์ และมอบอุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตร(เครื่องสับหญ้าและเครื่องอัดฟาง)  จำนวน 2 เครื่อง ให้กับตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน และเดินทางไปยังศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนหนองสูง เพื่อเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนหนองสูง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อโคขุนหนองสูง ชมการสาธิตการทำสเต็กเนื้อโคขุนอีกด้วย

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง ข่าว เพ็ญศิริ ดวงอุดม / กลุ่มเผยแพร่ / สลก