แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

 
     2562 03 06 001
วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 น. 
     นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2562 (The 43rd International Conference on Veterinary Science: ICVS 2019) มอบรางวัลแก่สัตวแพทย์ตัวอย่างประจำปี 2561 จำนวน 5 ราย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการฯ จำนวน 19 ราย และมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 9 สถาบัน จำนวน 9 ราย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมต้อนรับและประชุมฯ ศ.นายสัตวแพทย์ ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์ ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 43 กล่าวต้อนรับ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวรายงาน และผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยนักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจด้านสถานพยาบาลสัตว์ เวชภัณฑ์สัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์สัตว์ ทั้งระดับฟาร์มและเชิงอุตสาหกรรม และด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ จำนวนกว่า 700 ราย  
    วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ และมุ่งเน้นการประสานความร่วมมือทั้งด้านวิชาการและเทคโนโลยีในระดับชาติและนานาชาติ เป็นช่องทางนำเสนอความก้าวหน้าด้านวิชาการของสัตวแพทย์ไทยต่อเพื่อนสมาชิกสัตวแพทย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “70 ปี สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์: การเฉลิมฉลองแห่งความสำเร็จ” มีผลงานวิชาการที่มาร่วมนำเสนอรวม 85 เรื่อง หัวข้อสัมมนา 3 เรื่อง ได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE)  
     ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของวิชาชีพสัตวแพทย์ ทั้งด้านสุขภาพสัตว์และผลิตสัตว์นำไปสู่การพัฒนาปศุสัตว์ของประเทศให้เจริญก้าวหน้า เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลกอย่างยั่งยืน 
      ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง ข่าว ทีมงานอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก