แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 03 13 001
วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมหารือเรื่องหุ่นยนต์ทางการเกษตร (Faromatics) พร้อมด้วย รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายศุภฤกษ์ สุขสมาน อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Mr.Heiner Lehr (CEO, Farm Robotics and Automation SL) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศฯ และเจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน หุ่นยนต์ทางการเกษตรเป็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการจัดการระบบการเลี้ยงในฟาร์ม และการบริหารจัดการข้อมูล โดยสามารถช่วยในการติดตามด้านคุณภาพอากาศ ของเสีย และสุขภาพสัตว์ ให้มีการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลและรับการแจ้งเตือนได้ผ่านทางเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดปัญหาด้านการสูญเสียและด้านแรงงาน ทำให้ได้ปริมาณผลผลิตสูงขึ้น ทำให้สามารถพัฒนาระบบการผลิตภาคปศุสัตว์ 4.0 ได้ต่อไป ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ สลก. / ข่าว มณฑิรา ชินอรุณชัย กรมปศุสัตว์