2562 03 21 001
วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 พร้อมด้วยนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขต 1–9 ผู้อำนวยการกอง/สำนัก เลขานุการกรม หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและงาน/โครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1. ความก้าวหน้าในการตรวจสอบพันธุกรรม (DNA) แพะพื้นเมืองที่อยู่ในจังหวัดนราธิวาส จำนวนตัวอย่างที่ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นพันธุ์แพะแบล็คเบงกอล และแพะพื้นเมือง (ดำวังคีรี) รวมทั้งหมด 294 ตัวอย่าง (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นราธิวาส 146 ตัวอย่าง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาส 36 ตัวอย่าง และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาส แจกเกษตรกร 105 ตัวอย่าง)
2. รายงานแพะที่อยู่ในศูนย์พัฒนาและบำรุงพันธุ์สัตว์ ด่านซ้าย การตรวจสุขภาพแพะทุกตัวมีสุขภาพดี มีการตรวจสอบและจัดเก็บพันธุกรรม เพื่อวางแผนขยายพันธุ์ และป้องกันการผสมเลือดชิด
3. รายงานข้อมูลแพะแบล็คเบงกอล จากโครงการพระราชดำริที่นำไปเลี้ยงขยายพันธุ์ในพื้นที่ต่างๆ
4. การจัดทำแผนและความก้าวหน้าในการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)
5. การเตรียมความพร้อมรับภัยแล้ง ปี 2562
6. แนวทางการแก้ไขการลดการใช้สารเคมี การทำแปลงปศุสัตว์อินทรีย์ และแปลง GAP พืชอาหารสัตว์
7. การบริหารจัดการไข่ไก่ทั้งระบบ ให้คำนึงถึงสภาพปัญหาจากราคาไข่ไก่มีความผันผวนได้ง่าย ข้อมูลพื้นฐาน (Big Data) ที่ใช้วิเคราะห์หาแนวทางแก้ปัญหา (ด้านการผลิต อัตราการบริโภค และราคาสถานการณ์ไข่ไก่) และมาตรการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาด้วยการปรับสมดุล Demand and Supply
8. แนวทางการบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มรายได้ (Mega Farm Enterprise)
9. ความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขโครงการโคบาลบูรพา โดยปัญหาที่พบ ได้แก่ พื้นที่ภัยแล้งขอถอนตัว พื้นที่ ส.ป.ก.ยึดคืน เข้าอยู่อาศัยไม่ได้ และพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนพืชอาหารสัตว์เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง มีแหล่งน้ำสำหรับใช้ในแปลงพืชอาหารสัตว์ไม่เพียงพอ ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนแล้ว
10. ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ปัญหาหลักคือ การเบิกจ่ายและการดำเนินงานไม่เป็นตามแผน และการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะมีความล่าช้า โดยได้หารือผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว
11. ผลการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ด้านบุคลากร ไตรมาสที่ 2
12. ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการอย่างเคร่งครัด โปร่งใส รายงานความคืบหน้า ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน สามารถขับเคลื่อนงานของกรมปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ กรมปศุสัตว์

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ สลก. / ข่าว มณฑิรา ชินอรุณชัย กรมปศุสัตว์