แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 03 28 001 
วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณครั้งที่ 3/2562 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ผู้แทนจากกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ ดังนี้ 
     1. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA 
     2. โครงการแพะแกะล้านนา ของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อประเมินความพร้อมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการใน 3 จังหวัด (เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง) ผลจากการประเมินเบื้องต้นมีความพร้อม 22 กลุ่ม เกษตรกร 220 ราย โดยเชื่อมโยงและมีตลาดรองรับ
     3. โครงการศึกษาศักยภาพการขุน คุณภาพซาก และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโคเนื้อ 5 สายพันธุ์ (โคพื้นเมือง โคลูกผสมระหว่างโคนมกับพันธุ์โคเนื้อ โคเนื้อพันธุ์ไทยบราห์มัน โคเนื้อพันธุ์ตาก และโคเนื้อพันธุ์กบินทร์บุรี) ในระบบการขุนเชิงการค้า กรณีศึกษา : สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด เพื่อวิจัย คัดเลือกและทราบพันธุ์โคที่เหมาะแก่การขุน มีประสิทธิภาพการใช้อาหาร การเจริญเติบโตดี ปริมาณผลผลิตดี ลดต้นทุนการผลิต และมีคุณภาพเนื้อและซากที่ดี สามารถเป็น Model ต้นแบบในการพัฒนาระบบการผลิตโคขุนของประเทศไทยต่อไป
     4. โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารโคนมรองรับการเปิดเสรีการค้า FTA วัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เป้าหมายจัดตั้งศูนย์บริการอาหารสัตว์ (Feed center) ในสหกรณ์โคนม 3 แห่ง สามารถผลิตอาหารหยาบคุณภาพดีหรืออาหารผสมครบส่วนเพื่อจำหน่ายให้สมาชิกของสหกรณ์
     ทั้งนี้ เพื่อให้การขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณจากกองทุนหมุนเวียนต่างๆ เป็นไปด้วยความรอบคอบ มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับนโยบายกรมปศุสัตว์และยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ 
     ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
ภาพ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
ข่าว ทีมเลขาอธิบดี กรมปศุสัตว์