แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

 2562 04 03 001
วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 13.30น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ครั้งที่1/2562 โดยมีนางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วย สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ผู้แทนกรมประมง ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ผู้แทนกรมศุลกากร ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้แทนกรมการค้าภายใน ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ผู้แทนกลุมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โคกสำโรง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ วาระเพื่อพิจารณาการประชุม  ดังนี้
1.แก้ไขคำนยามหรือความหมาย "ใบสั่งใช้ยา"ในร่างประกาศกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ เรื่องกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารควบคุมเฉพาะ ประเภทอาหารสัตว์ที่ผสมยาตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ แลเงื่อนไขในการผลิตเพื่อขาย หรือขาย พ.ศ.2562
2.พิจารณาเพิ่มคำนิยามหรือความหมายของผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์)
3.เพิ่มติมคำนิยามหรือความหมายของอาหารเสริมสำหรับสัตว์
4.พิจารณาเพิ่มเติมข้อความกำหนดปริมาณแร่ธาตุแคลเซี่ยม สำหรับไก่ไข่และเป็ดไข่
5.พิจารณากำหนดข้าวบาร์เลย์เป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานข้าวบาร์เลย์
6.พิจารณากำหนดเลือดป่น และพลาสมาผงเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะและกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานเลือดป่นละพลาสมาผง
7.พิจารณาร่างประกาศกระรวงเกษตรและสหรณ์ เรื่อง กำหนดประเภท ชนิดและคุณสมบัติของอาหารสัตว์ที่ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์ พ.ศ. 2562
8.พิจารณาร่างประกาศกระรวงเกษตรและสหรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่แนไขการนำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่2)พ.ศ.2562
9.พิจารณากำหนดรายชื่อยาท่ห้ามใช้สมในอาหารสัตว์ในวัถุประสงค์เพื่อการป้องกันโรค
10.พิจารณาทบทวนคำสั่งคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
       ทั้งนี้ เนื่องจากบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและวิทยาการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ ส่งผลให้เกิด การเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวในด้านการค้าและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารสัตว์ จึงมีการพิจารณาเพื่อประโยชน์ ในการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค ต่อไป ณ ห้องประชุม 124 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ สลก.
ข่าว กรมปศุสัตว์