แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 04 29 012
วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ประชุมหารือร่วม Mr. Ambassador Szilveszter Bus เอกอัครราชทูตฮังการี ประจำประเทศไทย Dr. Sándor Sipos – Director General of Asia-Pacific Department และคณะ พร้อมด้วยผู้แทนจาก กรป. กสก. และ สตส. เพื่อหารือความร่วมมือประเด็นการค้าระหว่างประเทศไทยและฮังการี ในความปลอดภัยทางด้านอาหาร (Food Safety) การส่งออกสินค้าปศุสัตว์จากประเทศฮังการีมายังประเทศไทย และความร่วมมือด้านข้อมูลทางวิชาการ และเพื่อพิจารณาการทำบันทึกความตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างประเทศไทยและองค์กรความปลอดภัยด้านห่วงโซ่อาหารของประเทศฮังการี (the National Food Chain Safety Office of Hungary) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในขอบข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยอาหาร การอำนวยความสะดวกด้านการตรวจสอบทางการค้าการนำเข้า-ส่งออกสินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ น้ำเชื้อ อาหารและยาสัตว์ วิธีและขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง การตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยอาหารและสุขภาพสัตว์ต่อไป ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

 

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก.

ข่าว มณฑิรา ชินอรุณชัย สลก.