2562 05 03 001
3 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานเปิดการประขุมสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นผู้กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยนางสาวดุจเดือน ศศะนาวิก รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนคณะอนุกรรมการรณรงค์บริโภคนมในสถาบันการศึกษาทุกระดับ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารเสริมนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับกลุ่มพื้นที่ (5 กลุ่ม) ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม และเจ้าหน้าที่ที่เกียวข้อง
   การประชุมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ มุ่งเน้นที่จะให้การบริหารการจัดเกี่ยวกับโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดความซ้ำซ้อนเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีอยู่เดิม รวมทั้งกำหนดระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อกำกับและควบคุมการดำเนินงานโครงการ  ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานในหลายภาคส่วน เพื่อให้เด็กนักเรียนในประเทศไทยได้บริโภคนมที่มีคุณภาพ และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรโคนมไทย 
    ทั้งนี้รัฐมนตรีฯเกษตร ได้มอบนโยบายแนวทางการบริหารจัดการนมโรงเรียนให้ยึดหลัก ดังนี้ 
1.ปริมาณน้ำนมดิบตามพันธสัญญา ที่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย, 
2.คุณภาพน้ำนมดิบและนมโรงเรียน,
3.ศักยภาพการผลิต/การตลาด, 
4.ระบบโลจิสติกส์/การขนส่ง,
 5.ประวัติการดำเนินงานที่ผ่านมา และ 
6.ความรับผิดชอบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยให้ความสำคัญกับผู้มีศูนย์รวบรวมน้ำนมโคเป็นของตนเอง หรือ มีแผนการตลาดรองรับปริมาณน้ำนมดิบที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี และรับผิดชอบตลอด 365 วัน
      ทั้งนี้ เพื่อให้แนวทางการปฎิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน  และแนวทางการบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เพื่อพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงและการปลูกฝังการดื่มนมในเด็กและเยาวชน เป็นอาหารเสริมในการพัฒนาร่างกายและสติปัญญาและสนับสนุนใช้น้ำนมดิบในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของรัฐบาลโดยมีเป้าหมายให้นักเรียน ได้ดื่มนมที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมขายน้ำนมดิบได้ ต่อไป      
  ณ ห้องประชุมกิ่งเพชร  โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก