แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 05 62 004
วันนี้ (๓ พ.ค. ๖๒) นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานก่อสร้างโครงการสถานที่พักพิงสัตว์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานฯ และ คณะกรรมการฯ นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผอ.ก.พ.ก. , นายมงคล ศรีจันทร์ น.สพ.ชำนาญการพิเศษ , นายอาทิตย์ ยอดคำลือ ปศอ.ดอยสะเก็ด และนายชวาล ช่างทอง หน.กลุ่มก่อสร้างฯ ได้ร่วมประชุมและตรวจรับงานงวดที่ ๔ 
ซึ่งประกอบด้วย
-  ติดตั้งแผ่นหลังคา ก่ออิฐฉาบปูนผนัง อาคารโรงเก็บพัสดุและอาหารสัตว์แล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผ่นหลังคา ก่ออิฐฉาบปูนผนัง บ้านพักเจ้าหน้าที่ แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด ๒๐ ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแชมเปญ) แล้วเสร็จ ยกเว้นงานระบบไฟฟ้าและการทดสอบ
- ติดตั้งโครงหลังคา คอกโชว์สัตว์และอาคารสถานพยาบาลสัตว์ แล้วเสร็จ
ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการฯ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ภาพ/ข่าว : กรมปศุสัตว์
เผยแพร่ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์