2562 05 62 004
วันนี้ (๓ พ.ค. ๖๒) นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานก่อสร้างโครงการสถานที่พักพิงสัตว์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานฯ และ คณะกรรมการฯ นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผอ.ก.พ.ก. , นายมงคล ศรีจันทร์ น.สพ.ชำนาญการพิเศษ , นายอาทิตย์ ยอดคำลือ ปศอ.ดอยสะเก็ด และนายชวาล ช่างทอง หน.กลุ่มก่อสร้างฯ ได้ร่วมประชุมและตรวจรับงานงวดที่ ๔ 
ซึ่งประกอบด้วย
-  ติดตั้งแผ่นหลังคา ก่ออิฐฉาบปูนผนัง อาคารโรงเก็บพัสดุและอาหารสัตว์แล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผ่นหลังคา ก่ออิฐฉาบปูนผนัง บ้านพักเจ้าหน้าที่ แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด ๒๐ ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแชมเปญ) แล้วเสร็จ ยกเว้นงานระบบไฟฟ้าและการทดสอบ
- ติดตั้งโครงหลังคา คอกโชว์สัตว์และอาคารสถานพยาบาลสัตว์ แล้วเสร็จ
ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการฯ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ภาพ/ข่าว : กรมปศุสัตว์
เผยแพร่ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์