2562 05 03b 001
 วันที่ 3 พ.ค.2562 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ   ธานีโต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ครั้งที่ 3 
พร้อมด้วยนายอำพันธ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ /นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์/ผู้อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาส่วนท้องถิ่น /ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจโคนมของสหกรณ์/ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร/ปศุสัตว์จังหวัด/ผอ.สทป./ผู้แทนสกม./ผู้แทนสพส.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
     สรุปการประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้
1)พิจารณาการแก้ไขปัญหาการจัดสรรสิทธิการจำหน่ายนมโรงเรียนระดับกลุ่มพื้นที่ ทั้ง 5 กลุ่ม
 2)แผนการจัดสรรสิทธิและจัดสรรพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียน ในโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
  3) การมอบหมายให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในการจัดสรรพื้นที่การจำหน่าย
 4)การแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาความผิดและบทลงโทษผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อห้ามที่กำหนดไว้
      ทั้งนี้เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศีกษาที่ 2562 และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 มีนาคม 2562เพื่อแก้ปัญหาการขาดสารอาหาร และภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ด้วยเห็นว่า เด็กควรจะได้ดื่มนมซึ่งเป็นอาหารธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง อันจะส่งผลให้พัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กเป็นไปอย่างเต็มศักยภาพและสนับสนุนใช้น้ำนมดิบในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของรัฐบาลโดยมีเป้าหมายให้นักเรียน ได้ดื่มนมที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมขายน้ำนมดิบได้ ต่อไป    
   ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง ข่าว ทีมงานอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก