2562 05 15 001

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๓๐ น.
นายสัตว์แพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสุรเดข สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจและมอบนโยบายแก่ นายอนุสรณ์ หอมขจรปศุสัตว์จังหวัดน่านและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน โดยได้กล่าวชมเชยผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีในทุกตำแหน่งหน้าที่ และเนื่องจากจังหวัดน่านมีโครงการในพระราชดำริฯ หลายโครงการ จึงขอให้ทำงานสนองพระราขดำริฯอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งการดำเนินงานตามนโยบายต่างๆทั้งของกรมปศุสัตว์และของกระทรวงเกษตรฯและขอให้มีความตั้งใจในการทำงานเช่นนี้ต่อไป จากนั้น ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน 

ข่าว จิรภา วงษ์ศุข / ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด