2562 05 17 001

วันที่ 17 พ.ค. 62 เวลา 09.30 น. นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย แก่ กลุ่มภารกิจด้านการบริหาร ได้แก่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักกฏหมาย กองคลัง กองงานพระราขดำริและกิจกรรมพิเศษ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อให้การปฏิบัติงาน การติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนงานอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

ข่าว จิรภา วงษ์ศุข / ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก.