แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 06 06 001
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 1- 9 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ และผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน, บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ้ปส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท สามพรานฟาร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1. รายงานการประชุมนอกรอบเพื่อหารือด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ในโครงการ “การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์”
2. ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ “การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์”
3. การพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไข โครงการ “การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์”
ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีความรวดเร็วในการตรวจประเมินรับรองฟาร์ม ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแต่ยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อสินค้าที่ได้รับการรับรองจากการเข้าร่วมโครงการฯ ภายใต้สัญลักษณ์การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะของกรมปศุสัตว์ และเพื่อรองรับการตลาดให้มีสินค้าจำหน่ายและเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก.

ข่าว มณฑิรา ชินอรุณชัย สลก.