2562 06 10 003                                                                                                              
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 น. 
     นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานพิธีเปิดและเข้าฟังการโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ครั้งที่ 9 พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ส่วนกลาง บุคลากรสังกัดกรมปศุสัตว์ บุคลากรสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) จำนวน 2 รอบ รอบละ 800 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,600 คน โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรประจำ" รุ่นที่ 2/61 รุ่น "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" เกี่ยวกับการบรรยาย ขยายผล และจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา 
     เพื่อส่งเสริมความเป็นจิตอาสาให้กับข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ และนำความมีพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไปเผยแพร่ กระตุ้นเตือนให้ข้าราชการและประชาชนได้มีความสำนึก มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความเสียสละ มีความรักความสามัคคี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศไทย พร้อมทั้งสามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติต่อไป 
    ณ ห้องประชุม 421 อาคารเอนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก