2562 06 11 001
วันอังคารที่11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยงกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนัก/กอง ผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์เขตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
และนายสมเกียรติ กรอบแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นผู้นำเสนอ โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมปศุสัตว์ และแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก