แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 06 12 018
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดการอบรมหลักสูตร "การพัฒนานิติกร ด้านกฎหมายกรมปศุสัตว์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน" โดยมีนายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดการฝึกอบรม พร้อมด้วยนายวชิระ เสือบัว ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศกรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 นายประเวศ สุขแสงพนมรุ้ง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครราขสีมา ผู้แทนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วมอบรมสัมนาที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกรส่วนกลางและส่วนกลางที่สำนักงานตั้งอยู่ที่ภูมิภาค จำนวน 60 คน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการอบรมสัมมนาในครั้งนี้เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกร ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย เข้าใจบทบาทของพนักงานเจ้าหน้าที่ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย อันก่อให้เกิดการประสานงาน เกิดความร่วมมือและการบริหารงานแบบบูรณาการ ทำให้การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กรมปศุสัตว์กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม โดยนำองค์ความรู้และศักยภาพของตนและองค์กรที่มีอยู่มาใช้พัฒนางานในหน้าที่ของตนในการปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อผู้รับบริการและประชาชนต่อไป การจัดอบรมสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมบาลีออส รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก