2562 06 11a 004

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี วิถี 4.0 เพิ่มพูนประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน” ประจำปี 2562

 วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี วิถี 4.0 เพิ่มพูนประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน” ประจำปี 2562 เพื่อรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางการปฏิบัติงานและปรับความเข้าใจกันให้เป็นทิศทางเดียวกัน ให้ได้ข้อสรุปเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์ให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปศุสัตว์ของประเทศต่อไป พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2562 และมอบนโยบายการขับเคลื่อนเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์มีนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ เพื่อให้การพัฒนาปศุสัตว์เป็นรูปแบบชัดเจนยิ่งขึ้น การสร้างเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญและสามารถตอบสนองนโยบายของกรมปศุสัตว์ได้ โดยเกษตรกรฟาร์มเครือข่ายเป็นผู้ผลิตสัตว์พันธุ์ดีแทนกรมปศุสัตว์ ซึ่งสัตว์ที่เกษตรกรผลิตได้จะเป็นสัตว์ที่มีความเหมาะสมกับสภาพการเลี้ยงของเกษตรกร และสภาพพื้นที่ของประเทศ ลดปัญหาด้านการจัดการเลี้ยงดูและปัญหาด้านสุขภาพ อีกทั้งเกษตรกรสมาชิกเครือข่ายจะลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสัตว์จากแหล่งผลิตไปสู่ฟาร์มของตนเองอีกด้วย นอกจากนี้ เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดียังเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นฟาร์มตัวอย่างของเกษตรกรรายอื่นๆ ในพื้นที่ สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเกษตรกรสู่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น การปฏิบัติงานของเครือข่ายบางชนิดสัตว์ก้าวหน้าไปมาก สามารถสร้างเครือข่ายจนเป็นอาชีพได้อย่างกว้างขวางเป็นที่ประจักษ์ ได้รับรางวัล เป็นที่ยอมรับของประชาชน เช่น ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ สามารถผลิตลูกไก่จำหน่ายให้สมาชิก และสามารถชำแหละชิ้นส่วนจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าเช่นเดียวกับสินค้ามาตรฐานอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายชนิดสัตว์ที่จะต้องพัฒนาและสร้างเครือข่าย ให้เข้มแข็ง เป็นหน่วยผลิตสัตว์แทนกรมปศุสัตว์ได้อย่างแท้จริง เพื่อช่วยแก้ปัญหาการผลิตสัตว์พันธุ์ดีให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร และการสร้างฟาร์มเกษตรกรต้นแบบ ตลอดจนพัฒนาพันธุ์สัตว์ให้ได้มาตรฐาน นำไปสู่การรับรองพันธุ์สัตว์ต่อไป

นายไสว นามคุณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กล่าวว่า เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ เป็นกิจกรรมสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของกรมปศุสัตว์ให้เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ มีหน้าที่หลักในการวิจัย พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์และผลิตสัตว์พันธุ์ดีให้เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการเลี้ยงของเกษตรกรในประเทศ และได้ตระหนักถึงปัญหาการผลิตสัตว์พันธุ์ดีไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร จึงได้ดำเนินกิจกรรม “เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์” ขึ้น เพื่อให้เครือข่ายดังกล่าวผลิตสัตว์พันธุ์ดีแทนกรมปศุสัตว์กระจายสู่เกษตรกรได้มากขึ้น อีกทั้ง ยังช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ที่ดี ตลอดจนสร้างฟาร์มต้นแบบที่ได้มาตรฐาน เป็นแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ นำไปสู่การจดทะเบียนรับรองพันธุ์สัตว์ด้วย ซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีรวมกันทุกชนิดสัตว์ ทุกประเภท จำนวนทั้งสิ้น 906 เครือข่ายทั่วประเทศ และการประชุมสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2562 โดยวิธีการบรรยาย และศึกษาดูงานในพื้นที่ มีผู้เข้าร่วม รวมทั้งสิ้น 191 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ/ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ/ผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์เขต ผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ ตระหนักถึงภารกิจหลักของกิจกรรมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันทุกพื้นที่และทุกชนิดสัตว์ รวมทั้ง เพื่อทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข นำไปใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ต่อไป นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี 4.0 สำหรับเจ้าหน้าที่ นำไปปรับประยุกต์ใช้ และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรเครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ

ภาพ/เอก ข่าว/เพ็ญศิริ กลุ่มเผยแพร่ฯ(11/06/62)