แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

 2562 06 12a 008

 

 

 

 

 

 

 

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงานรำลึกวันก่อตั้งการบำรุงพันธุ์สัตว์ไทย ครั้งที่ 5 “92 ปี บำรุงพันธุ์สัตว์ไทย” เปิดบ้านงานวิจัย นวัตกรรม สัตว์พันธุ์ดี และฟาร์มเครือข่าย สู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 2562 (BAHGI Open House 2019) 

 วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงานรำลึกวันก่อตั้งการบำรุงพันธุ์สัตว์ไทย ครั้งที่ 5 “92 ปี บำรุงพันธุ์สัตว์ไทย” เปิดบ้านงานวิจัย นวัตกรรม สัตว์พันธุ์ดี และฟาร์มเครือข่าย สู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 2562 (BAHGI Open House 2019) ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ การจัดงานรำลึกวันก่อตั้งการบำรุงพันธุ์สัตว์ไทยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงการก่อกำเนิดภารกิจด้านการบำรุงพันธุ์สัตว์ รวมทั้ง เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการปศุสัตว์ และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญของการบำรุงพันธุ์สัตว์ที่ผ่านมา 9 ทศวรรษ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทราบถึงการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ตลอดจนผลงานด้านการผลิตสัตว์ของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน ผู้มาร่วมงานทราบถึงความก้าวหน้าการพัฒนาพันธุ์สัตว์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ นำไปปรับใช้พัฒนาการเลี้ยงสัตว์ของหน่วยงานตนเอง และวงการผลิตปศุสัตว์ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานครั้งนี้ เป็นหน่วยงานดีเด่นของกรมปศุสัตว์ที่สร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสัตว์มากมายที่เป็นประโยชน์กับเกษตรกร และหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาร่วมแสดงผลงาน

นายไสว นามคุณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กล่าวว่า สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ได้ดำเนินภารกิจด้านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้ตอบสนองความต้องการของเกษตรกรและของประเทศมาอย่างยาวนาน ซึ่งภารกิจด้านการบำรุงพันธุ์สัตว์ ได้ก่อกำเนิดขึ้นมาเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2470 ณ สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ จังหวัดขอนแก่น นับเป็นเวลา 92 ปี การจัดงานรำลึกวันก่อตั้งการบำรุงพันธุ์สัตว์ไทย เป็นการรำลึกถึงการก่อกำเนิดภารกิจด้านการบำรุงพันธุ์สัตว์ให้แก่ เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสาธารณชนได้ตระหนักถึงภารกิจหลักของกรมปศุสัตว์ด้านการปรับปรุงบำรุงพันธุ์สัตว์ของประเทศ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ จึงได้จัดโครงการจัดงานรำลึกวันก่อตั้งการบำรุงพันธุ์สัตว์ไทย ครั้งที่ 5 ภายใต้ชื่อ “92 ปี บำรุงพันธุ์สัตว์ไทย” เปิดบ้านงานวิจัย นวัตกรรม สัตว์พันธุ์ดี และฟาร์มเครือข่ายสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 2562 (BAHGI Open House 2019) ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรรค์

การจัดงานครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงาน รวมทั้งสิ้น 300 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ฟาร์มเครือข่าย และเกษตรกรทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรำลึกถึงการก่อกำเนิดภารกิจด้านการบำรุงพันธุ์สัตว์ของกรมปศุสัตว์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกรฟาร์มเครือข่าย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงภารกิจหลักของกรมปศุสัตว์ด้านการปรับปรุงและบำรุงพันธุ์สัตว์ รวมทั้ง เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการปรับปรุงและบำรุงพันธุ์สัตว์ พันธุกรรมสัตว์ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ของกรมปศุสัตว์ นำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ส่วนกิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ฐานความรู้ด้านการปศุสัตว์ การแสดงสัตว์พันธุ์ดีของเครือข่ายเกษตรกร การแข่งขันทักษะจากฐานเรียนรู้ และการเสวนา นายไสว กล่าวในที่สุด

ภาพ/เอก ข่าว/เพ็ญศิริ กลุ่มเผยแพร่ฯ(12/06/62)