2562 07 03c 012
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานในพิธีมอบโค "โครงการธนาคารโค กระบือ ประชารัฐร่วมใจ เพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่าแบบบูรณาการ “ จำนวน 94 ตัวพร้อมปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร 47 ราย ณ ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา" โดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายสุวิทย์ คำดี ผู้ช่วยรัฐมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ และข้าราชการกรมปศุสัตว์และส่วนราชการในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยาน
โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรม
- ฐานเรียนรู้เคลื่อนที่ด้านการผลิตโคเนื้อ และสัตว์ปีก ตลอดจนด้านการเกษตรอื่นๆ สำหรับเกษตรกร
- บริการให้คำปรึกษาด้านการเกษตร
- สาธิตการปรุงอาหารเมนูต่างๆ จากเนื้อโค โดยเชฟชั้นนำ
- การออกร้านของภาคการตลาดเนื้อโค โดยบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จำกัด
และร่วมลงแขกปลูกหญ้าอาหารสัตว์แปลงรวม ในการจัดงานครั้งนี้
ซึ่งเป็นการรวมพลัง สร้างโอกาสให้แก่คนในชุมชนบ้านทุ่งยายชี อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ให้ "คน&ช้างป่า อยู่กันได้อย่างผาสุข และลงตัว"
มีอาชีพด้านปศุสัตว์อย่างมั่นคง และยั่งยืนด้วยวิถีทางนโยบายของนายกฤษฏา บุญราช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"ตลาดนำการผลิต"

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง ข่าว จิรภา วงษ์ศุข /กลุ่มเผยแพร่ / สลก