แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 07 12b 003

 

 

 

 

 

 

 

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ถวายเทียนพรรษาในกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2562

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ถวายเทียนพรรษาในกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทวงเกษตรและสหกรณ์ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรม เจ้าหน้าที่จากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ และเจ้าหน้าที่จากกระทวงเกษตรและสหกรณ์ ณ พระอุโบสถวัดราชนัดดารามวรวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุก ๆ ปี เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา “ธัมมจักรกัปปวัฒนสูตร” และเกิดพระรัตนตรัยครบทั้ง 3 ประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ สำหรับวันอาสาฬหบูชา 2562 ตรงกับวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นสำหรับวันเข้าพรรษา 2562 ตรงกับวันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม 2562