แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 07 24b 009
วันที่ 24 กรกฏาคม 2562 นายสุรเดช สมิเปรม เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ และกล่าวสดุดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยมี นายธาตรี บุญมาก นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับ และ สพ.ญ.กิตติวดี โชติปรายน ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกร โดยมี พลตรีชัยเดช สุรวดี ผบ.มทบ.35 พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ รอง ผบก.ภ.จว. อุตรดิตถ์ นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้ ปศุสัตว์เขต 6 ปศุสัตว์จังหวัดและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 หัวหน้าส่วนราชการในอเมืองอุตรดิตถ์ และหัวหน้าส่วนราชการในจ.อุตรดิตถ์ ร่วมกันจัดหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ออกให้บริการ
การดำเนินงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2562 ในพื้นที่เป้าหมาย 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอ ตรอน และอำเภอพิชัยจำนวน 3 ตำบล จำนวน 26 หมู่บ้าน มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มาขอรับบริการไม่น้อยกว่า 1,000 ราย  จำนวนสัตว์ที่จะได้รับบริการ 10,000 ตัว และมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๖ ร่วมปฏิบัติงาน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ทั้งด้านอายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การกำจัดพยาธิภายในและภายนอก การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจชันสูตรโรคสัตว์ การสำรวจสภาวะโรค การให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่นักเรียน สาธิตการแปรรูปผลผลิตจากสัตว์ เนื้อโค เนื้อสุกร และไข่ไก่ และการให้ความรู้คำแนะนำด้านปศุสัตว์
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประชาชน สามารถรับบริการได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง ข่าว จิรภา วงษ์ศุข / กลุ่มเผยแพร่ / สลก