แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 07 31 002
    นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุรินทร์  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  ในวันพุธที่  31  กรกฎาคม 2562  ณ  อ่างเก็บน้ำลำพอก  อำเภอศรีขรภูมิ   และ โครงการชลประทานสุรินทร์( ห้วยเสนง)  ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
           นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า  ในส่วนของภาคปศุสัตว์ มีการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบภัยพิบัติ  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ครั้งนี้ โดยมอบเสบียงสัตว์ (หญ้าแห้ง)กว่า 20 ตัน จำนวน 4 คันรถ ช่วยเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  ซึ่งที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ไ้ด้ให้ความช่วยเหลือ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 2 อำเภอ คือ อ.ชนบท และ อ.โนนศิลา 2 ตำบล  6 หมู่บ้าน  เกษตรกร 203  ราย  โค – กระบือ  1,500 ตัว  ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งโดยมอบเสบียงสัตว์ (หญ้าแห้ง) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อ.โนนสูง  1 ตำบล  1 หมู่บ้าน  เกษตรกร 13  ราย  
            อธิบดีกรมปศุสัตว์  กล่าวเพิ่มเติมว่า  ในส่วนของการเตรียมความพร้อม  กรมปศุสัตว์ ได้เตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ประสบภัยแล้งประจำปี 2562  โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ โดยมีการเตรียมเสบียงสำรอง ไว้ที่คลังเสบียง ศอส. 32 แห่ง จำนวน 6,587.32 ตัน แบ่งเป็นหญ้าแห้ง 5,180.82 ตัน หญ้าหมัก 738.03 ตัน หญ้าสด 619.47 ตัน อาหาร TMR 49 ตัน  คลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล  60  แห่ง เป็นหญ้าแห้ง  300 ตัน   เสบียงเกษตรกร  482 ราย รวม  324,230.7 ตัน   แบ่งเป็นหญ้าแห้ง  6,067.7 ตัน หญ้าหมัก 229,116 ตัน และหญ้าสด 89,046 ตัน  นอกจากนี้ มีการเตรียมยานพาหนะ ไว้กว่า 201  คัน ถุงยังชีพ 3,000 ชุด หน่วยงานสัตวแพทย์เคลื่อนที่ 18 หน่วย โดยมีหน่วยอพยพสัตว์ และหน่วยเคลื่อนที่เร็ว 9 หน่วย 278 คน เตรียมเวชภัณฑ์ดูแลสุขภาพสัตว์ ประจำปศุสัตว์เขตทั้ง  9 เขต

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว พิจารณา สามนจิตติ / กลุ่มเผยแพร่ / สลก