2562 08 08 017

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น. อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ หลักสูตร"นักบริการด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ในยุคประเทศไทย 4.0 DLD Service Mind" ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 88 คน ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ ในคืนวันที่ 7 สิงหาคม 2562 รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงาน DSM Party night พร้อม ผอ.กอง / สำนัก เพื่อดูประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับหมอบหมาย ของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร"นักบริการด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในยุคประเทศไทย 4.0 DLD Service Mind" อีกด้วย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ...

     1. พัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการทำงานและการให้บริการอย่างมืออาชีพ

     2.เพื่อให้รู้ทันสถานการณ์และกลยุทธ์ด้านการตลาด เทรนด์ของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

     3.เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดให้กับเกษตรกรในด้านการตลาด การนำเสนอผลิตภัณฑ์ ให้สามารถตอบโจทย์การตลาดนำการผลิตได้

     4. พัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถในการให้บริการที่เป็นเลิศเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้รับบริการ

     5.เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรมปศุสัตว์ ที่บุคลากรสามารถปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีมาตรฐานการให้บริการในระดับสากลต่อไป

 

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว กรมปศุสัตว์