แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 08 62 001

วันอังคารที่ 13 ส.ค. 62 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 8 โดยมี รองอธิบดี ทั้ง 3 ท่าน ( รอธ.อำพันธุ์ เวฬุตันติ รอธ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รอธ.สุรเดช สมิเปรม ) ผอ.สำนัก/กอง ปศข. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยท่านอธิบดีได้แจ้งในที่ประชุมให้ทราบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายของรัฐมนตรีว่าการฯ คนใหม่(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) และของรัฐมนตรีช่วย ฯ นายประพัตร โพธสุธน ที่ได้มอบนโยบายเร่งด่วนของกษ.และนโยบายของรัฐบาล สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้มัหัวข้อดังต่อไปนี้
1.ความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีพ.ศ.2562
2.ความก้าวหน้าในการปฏิบัติการป้องกันโรคอหิวาห์แอฟริการในสุกรและโรคพิษสุนัขบ้า
3.ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มรายได้(Mega Farm Enterprise)
4.ความก้าวหน้าพันธุ์สัตว์พระราชทาน
5.ความก้าวหน้าโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2
6.รายงานผลการจัดงานมหกรรมปศุสัตว์
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์

 

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ สลก. / ข่าว ณัฐพล พุฒเมือง เลขา รอธ. กรมปศุสัตว์