2562 08 13b 001
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รก.ผชช.ธานี ภาคอุทัย ผชช.กิตติ กุบแก้ว และนางวราคณา โตรส จากกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมหารือแนวทางการจัดทำโครงการเร่งด่วนตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและภัยพิบัติอื่นๆ และเพิ่มทางเลือกอาชีพสำหรับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีปัญหาด้านการตลาด กับ นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ณ สำนักงานใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) บางเขน กรุงเทพฯ

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก