แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 08 15 006

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ เดินทางไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่อนสอน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้เชิญให้กรมปศุสัตว์เข้าร่วมการติดตามฯ ในครั้งนี้ โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนและผู้บริหารจากหน่วยราชการต่าง ๆ เข้าร่วม
ในช่วงเช้านายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการช่องทางนาป่าแปก บ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ทหาร และตำรวจตระเวนชายแดนจากฐานปฏิบัติการ ตชด.ปางโยน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่
ในตอนบ่าย เดินทางไปยังโครงการฝายปางหมูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสรุปผลการดำเนินโครงการฝายปางหมูฯ ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการพัฒนางานด้านการเกษตร สร้างระบบชลประทาน ส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อให้ได้ผลผลิต โดยฝายปางหมูฯ สามารถทดน้ำและส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรบริเวณบ้านปางหมู ประมาณ 1,200 ไร่ และช่วยให้ราษฎรมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี
จากนั้น ได้ลงพื้นที่แปลงนาสาธิตของ นายจำรัส วิจิตร ราษฎรบ้านทุ่งกองมู ที่ได้รับน้ำจากโครงการฝายปางหมูฯ มาใช้ทำการเกษตร ปลูกข้าวในพื้นที่ 10 ไร่ โอกาสนี้ ได้มอบเชื้อราไตรโคเดอร์มา ให้กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ด้วย
พร้อมกันนี้ ได้ติดตามการดำเนินงาน และเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรในโครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ ท่าโป่งแดง เพื่อช่วยเหลือราษฎรชาวไทยพื้นราบ ไทยใหญ่ และปกาเกอะญอ ให้มีอาชีพ มีรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงบริเวณพื้นที่ชายแดน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร

 

ภาพ/ข่าว กรมปศุสัตว์