แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 08 16 011
วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562 นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมคณะติดตามและขับเคลื่อนโครงการเนื่องจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 9/2562 ซึ่งมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคเหนือ ทั้งนี้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้นำนายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเสนอผลความก้าวหน้าการดำเนินขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่ยยืนบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา : ไก่แม่ฮ่องสอน และการเลี้ยงกระบือที่ได้น้อมนำแนวทางตามพระราชดำริ มาดำเนินการให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง
โดยสำนักงานฯ ได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สู่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างให้เกิดความเข็มแข็งของชุมชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2562 ให้ท่านประธานอนุกรรมการการฯ และคณะฯ รับทราบ ณ โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ดอยกิ่วลม บ้านแพมบก หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ภาพ/ข่าว กรมปศุสัตว์

เผยแพร่ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมปศุสัตว์