แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 08 22a 002

 

 

 

 

 

 

 

นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการชุมคณะกรรมการบริหารโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ(ธคก.) ครั้งที่ 2/2562

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการชุมคณะกรรมการบริหารโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ(ธคก.) ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายทองทวี ดีมะการ และนายสุเวทย์ บูรณะจำปาทอง ที่ปรึกษา ธคก. ผอ.สำนัก/กอง ปศุสัตว์เขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ โดยมีหัวข้อที่นำมาพิจารณาในที่ประชุมดังนี้

1.ความคืบหน้าโครงการสถานที่พักพิงสัตว์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

2. รายงานผลการดำเนินงาน โครงการประชารัฐ-สานพลังน่านพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เพื่อลดพื้นที่การปลูกข้าวโพดแล้วเปลี่ยนมาเลี้ยงสัตว์แทน โดยมีเป้าหมายเกษตรกร 500 ราย จำนวนแม่โค 2500 ตัว ดำเนินการในพื้นที่จ.น่าน ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี

3. ผลการดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร (ธคก.) ตามพระราชดำริ ได้ช่วยเหลือเกษตรกรตั้งแต่ปี 2522 ถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 288,979 ราย มีเกษตรกรที่ยังอยู่ในโครงการจำนวน 105,795 ราย จำนวน โค-กระบือรวมทั้งสิ้น 112,906 ตัว

4. การติดตามแก้ไขปัญหากรณีสัญญาเก่าและลูกหนี้เช่าซื้อโครงการ ธคก. ตามพระราชดำริ จำนวน 76 ราย ลูกหนี้ชำระเงินแล้ว 9 ราย คงเหลือค้างชำระ 67 ราย

5. การปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้โครงการ ธคก. ตามพระราชดำริให้สอดคล้องการการปฏิบัติงาน

6. การก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอกโคเนื้อ ภายในพื้นที่โครงการเลี้ยงสัตว์ปลดระวาง จากวังทวีวัฒนา ซึ่งได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว และจะมีการรายงานผลในการประชุมครั้งถัดไป

7. โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีกิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือจำนวน 4,910 ตัว มอบกรรมสิทธิ์ให้เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการฯ จำนวน 10,000 ราย โดยคณะกรรมการได้พิจารณาการจัดพิธีไถ่ชีวิตส่วนกลาง ในวันเสาร์ที่ 14 ธ.ค. 62 ณ พุทธมณฆล จ.นครปฐม พร้อมด้วยการจัดนิทรรศการโครงการ ธคก. ตามพระราชดำริ และมติที่ประชุมเสนอให้กรมปศุสัตว์ทำหนังสือเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้โครงการฯ สำเร็จตามเป้าหมาย

8.รายงานความก้าวหน้า การเพิ่มการให้บริการโคนมแก่เกษตรกรภายใต้โครงการธคก. ตามพระราชดำริ ใน 2 จังหวัดดังนี้

- จังหวัดชัยนาท เกษตรกร 63 ราย โคนมจำนวน 630 ตัว เกษตรกรผ่านการอบรมรุ่น 1 แล้วจำนวน 30 ราย มอบโคนมให้เกษตรกรแล้ว จำนวน 22 ราย จำนวน 220 ตัว

- จังหวัดสงขลา เกษตรกร 55 ราย โคนมจำนวน 550 ตัว เกษตรกรผ่านการอบรมรุ่น 1 แล้วจำนวน 24 ราย อยู่ระหว่างการจัดซื้อโคนมให้เกษตรกร

- จังหวัดสุโขทัย มีเรื่องพิจารณาดังนี้

(1.)การดำเนินการจัดซื้อแม่พันธุ์โคนม

(2.)การขออนุมัติปรับเปลี่ยนการสนับสนุนโคนมเป็นโคเนื้อเพศเมียจำนวน 2 ราย

(3.)พิจารณาสัญญาเช่าซื้อโคนม

9.การติดตามการแก้ไขปัญหา กรณี 5 มาตรการ มีเกษตรกรที่อยู่ในเกณฑ์ จำนวน 48,190 ราย ได้รับการแก้ไขไปแล้วจำนวน 33,200 ราย ที่ประชุมให้ขยายเวลาแก้ไขออกไปเป็น ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2562

10. รายงานผลโครงการคัดเลือกสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีผลกาปฏิบัติงานโครงการธคก.ดีเด่น ประจำปี 2561 ในแต่ละประเภท

และพิจารณา ขออนุมัติ โครงการต่างๆ ดังนี้

(1.)โครงการก่อสร้างอาคารพักสัตว์ป่วยพร้อมบ่อบำบัดน้ำเสียและอาคารประกอบพิธีและเตาเผาซากสัตว์(เพิ่มเติม) สถานที่พักพิงสัตว์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

(2.) โครงการต่อเติมหลังคาคอกพักโค ณ โซน บก.ปศุสัตว์ วังทวีวัฒนา

(3.) สนับสนุนงบประมาณในการรื้อถอนเครื่องจักรโรงเนยแข็งและศูนย์รวมนมโครงการส่วนพระอวค์ สวนจิตรลดา

(4.) การขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์กระบือนม โครงการ ธคก. ตามพระราชดำริ จำนวน 88 ตัว

ภาพ เอก เผยแพร่ฯ /ข่าว ณัฐพล (23/8/62)