แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 08 27a 006

 

 

 

 

 

 

 

นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังเงินทุนหมุนเวียนฯ หลักสูตร “การจ่ายเงินและการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)”

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังเงินทุนหมุนเวียนฯ หลักสูตร “การจ่ายเงินและการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)” โดยมี นางเย็นจิต ทองยงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็น Company User Maker ด้านการจ่ายเงิน และ Company User Authorizer ของกรมปศุสัตว์ในส่วนภูมิภาค จำนวน 247 คน ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์และกองคลัง กรมปศุสัตว์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามแนวทางปฎิบัติดังกล่าวจะต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส เนื่องจากวิธีปฎิบัติการจ่ายเงินและการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เป็นเรื่องใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินและรับเงินของทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย และได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฎิบัติเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบดังกล่าวให้แก่ผู้ปฎิบัติงาน ทั้งยังเป็นการดำเนินการตามแนวทางการควบคุมความเสี่ยงจากการรับเงินผ่านระบบดังกล่าว และส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การจ่ายเงินและการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)”