13 09 62 02

 

 

 

 

 

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์ ครั้งที่ 1/2562 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง/สำนัก นายรักไทย งานภักดิ์ ผอ.กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ผู้แทนปศุสัตว์เขต 1-9 ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ ดังนี้

   1. สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ ที่มีการประชุม

ณ ทําเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นนโยบายด้านการดื้อยาต้านจุลชีพ ที่หน่วยงานต่างๆ จะนํามาปฏิบัติงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ

   2. การร่วมกันพิจารณาร่างรายงานความก้าวหน้าระยะครึ่งแผนในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานกับกรมปศุสัตว์เพื่อพิมพ์เป็นรายงานและเผยแพร่ต่อไป

   3. การพิจารณาผลตรวจวิเคราะห์การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาในสัตว์ ที่หน่วยงานในกรมปศุสัตว์ได้ดําเนินงานร่วมกันตั้งแต่ ปี 2559 ถึงปัจจุบัน ภายใต้คณะการทํางานชุดเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาในสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์การดื้อยาต้านจุลชีพดังกล่าวนี้ จะถูกรายงานและเผยแพร่ร่วมกับผลตรวจวิเคราะห์ของหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในคนและในสัตว์ และรวมรายงานไปพร้อมกับข้อมูลการบริโภคยาต้านจุลชีพทั้งในคนและในสัตว์ เพื่อจัดทําเป็น “รายงานการดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทย” ซึ่งเป็นมติของคณะกรรมการนโยบายฯ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561

   4. วาระอื่นๆ เช่น การดําเนินงานโครงการเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ (Raised Without Antibiotics; RWA) ซึ่งเป็นอีกโครงการหนึ่ง ที่กรมปศุสัตว์ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ที่ได้นําร่องไปแล้วในสุกรขุน และจะมีการพิจารณาขยายผลโครงการในไก่เนื้อ ที่จะร่วมกันพิจารณาในวันนี้

       ทั้งนี้ การดําเนินงานด้านเชื้อดื้อยาของกรมปศุสัตว์ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่มีความสําคัญ เนื่องจากทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยและทุกภาคส่วน เฉพาะอย่างยิ่งภาคการสาธารณสุข ที่เกี่ยวกับสุขภาพคนได้ให้ความสนใจในปัญหาในเรื่องเชื้อดื้อยาเป็นอย่างยิ่ง สําหรับกรมปศุสัตว์ ได้ดําเนินงานด้านนี้ร่วมกับทุกภาคส่วน อย่างบูรณาการและมีความเข้มแข็งในการดําเนินงานที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

   ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์