แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

29 10 62e 05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันอังคารที่ 29 ต.ค. 2562 เวลา 13.00 น.พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นประธานการประชุม ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเกษตรและสหกรณ์ โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเกษตรและสหกรณ์ และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการพิจารณาบทบาทหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยได้เชิญหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มานำเสนอแผนงานที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติพร้อมทั้งตอบข้อซักถามจากคณะกรรมาธิการฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ของกองแผนงาน กองส่งเสริม คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ กรุงเทพฯ
ภาพ ธงชัย สาลี สลก.