แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 11 06b 001วันพุธที่ 6 พ.ย. 2562 เวลา 13.30 น. 
     นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเสนอผลงานของกรมปศุสัตว์ เพื่อสมัครรางวัล United Nations Public Service Awards 2020 พร้อมด้วย นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้แทนจากสำนัก/กอง ผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์เขต/จังหวัด ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้มีวาระการพิจารณาหลักเกณฑ์การสมัครรางวัล ฯ และนำเสนอผลงาน "การสร้างความร่วมมือเพื่อการผลิตปศุสัตว์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" และ "การพัฒนาสุขภาพและผลผลิตในฟาร์มโคนมผ่านระบบ 3 i"
ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าวทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก