แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 11 10a 004

 

 

 

 

 

 

 

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 38 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันอาทิตย์ที่10 พ.ย.62 อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 38 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมT-Vintage จ.ฉะเชิงเทรา

มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน79ราย ประกอบด้วย เจ้าพนักงานสัตวบาล34ราย เจ้าพนักงานธุรการ17ราย นายช่างเครื่องกล10ราย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี5ราย นักวิชาการสัตวบาล5ราย นิติกรและนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำแหน่งละ3ราย และนักวิทยาศาสตร์2ราย

ซึ่งการฝึกอบรมให้ครั้งนี้มีมุ่งเน้นการปลูกฝังให้ข้าราชการรุ่นใหม่ทำงานด้วย "หัวใจ" ที่รักประชาชน "เสียสละ" เพื่อประชาชน ให้รู้จักตนเอง และรู้จักผู้อื่น พร้อมมีความรู้ทักษะ สมรรถนะะที่จำเป็น รวมถึงการดำรงตนและทำงานราชการในยุค Digital

โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและภายในกรมปศุสัตว์ เช่น วิทยากรหลักสูตรหลักประจำ รุ่น2/62 จากโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน วปร. อาจารย์พรวรินทร์ นุตราวงษ์ พยาบาลผู้สร้างแรงบัลดาลใจในการเสียสละเพื่อประชาชน   วิทยากรการฟื้นช่วยชีวิต(CPR) วิทยากรจาก สกม. กลุ่มวินัย สลก. ศสท.และศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริที่เขาหินซ้อน เป็นต้น