2562 11 29 001
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ครั้งที่ 1/2562 พร้อมด้วยนายเกียรติยศ โรเยอร์ โลหนันทน์ เลขาธิการสมาคมพิทักษ์สัตว์แห่งประเทศไทย นายอลงกรณ์ มหรรณสพ ผู้เชี่ยวชาญด้านปางช้าง นางอัจฉริยา ไศละสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายปานเทพ รัตนกร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นายสาธิต ปรัชญาอริยะกุล สมาคมป้องกันการทารุณกรรมสัตว์แห่งประเทศไทย ผอ.สพส. ผอ.กสบ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กสก. สกม. และผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ ดังนี้
1. คำสั่งและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการวิชาการฯ เพื่อปรับปรุงกฎหมาย พิจารณาแนวทางปฎิบัติและหลักเกณฑ์ในการป้องกันและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสมและเป็นสถานการณ์ปัจจุบัน
2. แนวทางนโยบายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในสถานเพาะพันธุ์สุนัข แมว ปางช้าง และสถานที่ขายสัตว์
3. แนวนโยบาย รมว.กษ. ในการดำเนินการยกร่างประกาศ กษ. เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว์ ในสถานเพาะพันธุ์สุนัข สถานเพาะพันธุ์แมว ในปางช้าง และในสถานที่ขาย
4. การแต่งตั้งคณะทำงานยกร่างประกาศ กษ. เรื่องการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มเพาะพันธุ์สุนัข การจัดสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มเพาะพันธุ์แมว การจัดสวัสดิภาพสัตว์ในปางช้าง และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในสถานที่จำหน่าย
ทั้งนี้ ให้มีการจัดสวัสดิภาพสัตว์สอดคล้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ 5 ประการ ​คือ 1. อิสระจากความหิวกระหาย (Freedom from hunger and thirst) 2. อิสระจากความไม่สบายกาย (Freedom from discomfort) 3. อิสระจากความเจ็บปวดและโรคภัย (Freedom from pain injury and disease) 4. อิสระจากความกลัวและไม่พึงพอใจ (Freedom from fear and distress) และ ​5. อิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ (Freedom to express normal behavior) เหมาะสมในการจัดสวัสดิภาพสัตว์เฉพาะเจาะจงตามรายชนิดสัตว์ และรายชื่อและอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานเหมาะสมตามรายชนิดสัตว์ เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการจัดสวัสดิภาพสัตว์มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว กรมปศุสัตว์